Inžinierska geodézia

Inžinierska geodézia je časť geodézie, ktorá rieši úlohy súvisiace s budovaním vytyčovacích sietí, vytyčovaním a kontrolným meraním priestorovej polohy stavebných objektov, vytyčovaním a kontrolou geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, meraním územia pre projekt a vyhotovením geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebného diela.

Ponúkame Vám geodetické a kartografické činnosti v jednotlivých fázach výstavby inžinierskych stavieb

architecture
Vo fáze spracovania projektovej dokumentácie stavby
construction
Vo fáze realizácie stavby
business
Vo fáze kolaudácie a prevádzky stavby

Pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb pre Vás zabezpečíme

 • Prípravu mapových podkladov
 • Vyhotovenie geodetických podkladov na úpravu majetkovoprávnych vzťahov, na vyňatie pozemkov z poľnohospodárskej pôdy a z lesných pozemkov
 • Geodetické údaje bodov geodetických základov a bodov podrobného polohového bodového poľa
 • Vypracovanie projektu vytyčovacej siete
 • Spoluprácu s projektantom
 • Kontrolu vytyčovacích výkresov na vytýčenie priestorovej polohy objektov
 • Kontrolu vytyčovacích výkresov na podrobné vytýčenie
architecture
construction

Pri realizácii stavieb pre Vás zabezpečíme

 • Vybudovanie vytyčovacej siete a určenie jej parametrov, jej ochranu pred poškodením a jej odovzdanie zhotoviteľovi
 • Vyznačenie existujúcich podzemných vedení inžinierskych sietí na povrchu v areáli staveniska
 • Kontrolné meranie terénu v priestore staveniska pred začatím zemných prác, vytýčenie priestorovej polohy stavby, ako je vytýčenie hlavných polohových čiar alebo hlavných osí a hlavných polohových bodov trás, hlavných výškových bodov v súlade s územným rozhodnutím
 • Tvorbu informačného systému výstavby z projektovej dokumentácie pri líniových stavbách
 • Kontrolu dodržiavania projektovaných parametrov stavebných objektov v spolupráci s autorským dozorom
 • Realizáciu podrobného vytýčenia jednotlivých objektov a technologických zariadení stavby podľa projektovej dokumentácie vrátane kontroly podkladov a výkresov podrobného vytýčenia
 • Realizáciu merania skutočného vyhotovenia stavebných objektov a ich častí, ako aj terénnych úprav a priebehu podzemných inžinierskych sietí pred ich zakrytím, vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb a technologických zariadení
 • Vypracovanie projektu na meranie posunov a deformácií stavieb, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia
 • Meranie posunov a deformácií stavieb počas výstavby, ako aj základné meranie posunov a deformácií pred kolaudáciou stavby, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia
 • Vyhotovenie identifikácie skutkového - stavu a stavu katastra nehnuteľnosti
 • Vyhotovenie technickej účelovej mapy (základná mapa diaľnice, základná mapa závodu, základná mapa letiska, technická mapa mesta, atď.)
business

Pri kolaudácii stavieb a následnej prevádzke stavieb pre Vás zabezpečíme

 • Súborné spracovanie vrátane tvorby informačného systému a archivovanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby podľa reálne vykonaných stavebných prác
 • Porealizačnú dokumentáciu na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov podľa skutočného vyhotovenia stavby a vyhotovenie geometrických plánov
 • Meranie posunov a deformácií objektov a zariadení, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia
Máte záujem alebo otázku? Kľudne nám napíšte alebo zavolajte.
call
Kontakt na nás