Identifikácia parciel a vlastníckych vzťahov

Uvažujete o kúpe pozemku ale neviete kto je jeho vlastníkom? Zmenili sa parcelné čísla na katastrálnej mape a vo všetkých Vašich dokladoch sú uvedené tie pôvodné? Alebo len potrebujete preveriť akým spôsobom sa sused stal vlastníkom "spoločného" pozemku?

Identifikáciu parciel

Vykonáme porovnanie zápisu a zákresu parcely z verejnej listiny alebo z inej listiny alebo z iných operátov (napr. pozemkovej knihy) preukazujúcej vlastnícke právo k nehnuteľnosti so zápisom parcely v registri C súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zákresom parcely v katastrálnej mape súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností alebo so zápisom a zákresom parcely v najvhodnejšom skoršom písomnom a mapovom operáte.

meranie
pole

Spätnú identifikáciu parciel

Ak je potrebné zistiť predchádzajúci právny stav a vlastnícke právo k nehnuteľnosti je vpísané na liste vlastníctva v registri C alebo na liste vlastníctva v registri E, vyhotovíme spätnú identifikáciu parciel - porovnanie zápisu parcely z registra C alebo z registra E a jej zákresu v katastrálnej mape alebo v mape určeného operátu so zápisom a zákresom parcely v predchádzajúcom právnom stave.

Výstupy Vám dodáme prehľadne rozdelené na písomnú a grafickú časť podľa predpísaných tlačív alebo podľa Vašich požiadaviek v analógovej alebo digitálnej forme, pre Vašu ďalšiu prácu s nimi.

Identifikáciu vlastníckych vzťahov

Vylustrujeme všetkých spoluvlastníkov na konkrétnych parcelách s uvedením ich vlastníckeho podielu, titulu nadobudnutia a identifikačných údajov, alebo vylustrujeme, čo všetko konkretny vlastník vlastní vo vymedzenej lokalite, hone alebo katastrálnom území.

hladat