Slideshow
Rozumieme katastru nehnuteľnosti
Slideshow
Zameranie stavieb
Slideshow
Inžinierská geodézia
Slideshow
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Slideshow
Porealizačné zameranie
Slideshow
Identifikácia parciel
Slideshow
 
Firemná
filozófia

Rozumieme jedinečnosti každého zákazníka, jeho požiadavky nezovšeobecňujeme, vieme, že každá zákazka je iná
a jedinečná. Tomu prispôsobujeme aj pracovné postupy. Individuálny prístup k zákazníkovi je u nás pravidlom. 

Našim cieľom je, aby služby, ktoré Vám poskytujeme boli bezchybnou súčasťou Vášho investičného zámeru.

Firemná filozófia
 

Inžinierska geodézia

Inžinierska geodézia je časť geodézie, ktorá rieši úlohy súvisiace s budovaním vytyčovacích sietí, vytyčovaním a kontrolným meraním priestorovej polohy stavebných objektov, vytyčovaním a kontrolou geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, meraním územia pre projekt a vyhotovením geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebného diela. 

Ponúkame Vám geodetické a kartografické činnosti v jednotlivých fázach výstavby inžinierskych stavieb:

 • vo fáze spracovania projektovej dokumentácie stavby, 
 • vo fáze realizácie stavby,
 • vo fáze kolaudácie a prevádzky stavby.

Pri spracovaní projektovej dokumentácie stavieb pre Vás zabezpečíme:                                    

 • prípravu mapových podkladov, 
 • vyhotovenie geodetických podkladov na úpravu majetkovoprávnych vzťahov, na vyňatie pozemkov z poľnohospodárskej pôdy a z lesných pozemkov, 
 • geodetické údaje bodov geodetických základov a bodov podrobného polohového bodového poľa
 • vypracovanie projektu vytyčovacej siete, 
 • spoluprácu s projektantom, 
 • kontrolu vytyčovacích výkresov na vytýčenie priestorovej polohy objektov, 
 • kontrolu vytyčovacích výkresov na podrobné vytýčenie.

Pri realizácii stavieb pre Vás zabezpečíme:

 • vybudovanie vytyčovacej siete a určenie jej parametrov, jej ochranu pred poškodením a jej odovzdanie zhotoviteľovi, 
 • vyznačenie existujúcich podzemných vedení inžinierskych sietí na povrchu v areáli staveniska, 
 • kontrolné meranie terénu v priestore staveniska pred začatím zemných prác, vytýčenie priestorovej polohy stavby, ako je vytýčenie hlavných polohových čiar alebo hlavných osí a hlavných polohových bodov trás, hlavných výškových bodov v súlade s územným rozhodnutím 
 • tvorbu informačného systému výstavby z projektovej dokumentácie pri líniových stavbách, 
 • kontrolu dodržiavania projektovaných parametrov stavebných objektov v spolupráci s autorským dozorom.
 • realizáciu podrobného vytýčenia jednotlivých objektov a technologických zariadení stavby podľa projektovej dokumentácie vrátane kontroly podkladov a výkresov podrobného vytýčenia, 
 • realizáciu merania skutočného vyhotovenia stavebných objektov a ich častí, ako aj terénnych úprav a priebehu podzemných inžinierskych sietí pred ich zakrytím, vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb a technologických zariadení, 
 • vypracovanie projektu na meranie posunov a deformácií stavieb, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia, 
 • meranie posunov a deformácií stavieb počas výstavby, ako aj základné meranie posunov a deformácií pred kolaudáciou stavby, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia, 
 • vyhotovenie technickej účelovej mapy (základná mapa diaľnice, základná mapa závodu, základná mapa letiska, technická mapa mesta, atď.) 

Pri kolaudácii stavieb a následnej prevádzke stavieb pre Vás zabezpečíme:

 • súborné spracovanie vrátane tvorby informačného systému a archivovanie geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby podľa reálne vykonaných stavebných prác, ​​
 • porealizačnú dokumentáciu na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov podľa skutočného vyhotovenia stavby a vyhotovenie geometrických plánov, 
 • meranie posunov a deformácií objektov a zariadení, ak si to vyžaduje charakter stavby alebo to ukladá projektová dokumentácia.

V prípade záujmu o poskytnutie podrobnejších informácii k jednotlivým službám nás kontaktujte na emailinfo@geos-kosice.sk alebo telefónnom čísle +421 903 318 393.

http://sonna.com.ua/catalog/pokryvala/