Slideshow
Rozumieme katastru nehnuteľnosti
Slideshow
Zameranie stavieb
Slideshow
Inžinierská geodézia
Slideshow
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Slideshow
Porealizačné zameranie
Slideshow
Identifikácia parciel
Slideshow
 
Firemná
filozófia

Rozumieme jedinečnosti každého zákazníka, jeho požiadavky nezovšeobecňujeme, vieme, že každá zákazka je iná
a jedinečná. Tomu prispôsobujeme aj pracovné postupy. Individuálny prístup k zákazníkovi je u nás pravidlom. 

Našim cieľom je, aby služby, ktoré Vám poskytujeme boli bezchybnou súčasťou Vášho investičného zámeru.

Firemná filozófia
 

Identifikácia parciel a vlastníckych vzťahov

Uvažujete o kúpe pozemku ale neviete kto je jeho vlastníkom? Zmenili sa parcelné čísla na katastrálnej mape a vo všetkých Vašich dokladoch sú uvedené tie pôvodné? Alebo len potrebujete preveriť akým spôsobom sa sused stal vlastníkom "spoločného" pozemku? 

Ponúkame Vám:

 • Identifikáciu parciel 
  Vykonáme porovnanie zápisu a zákresu parcely z verejnej listiny alebo z inej listiny alebo z iných operátov (napr. pozemkovej knihy) preukazujúcej vlastnícke právo k nehnuteľnosti so zápisom parcely v registri C súboru popisných informácií katastra nehnuteľností 
  a zákresom parcely v katastrálnej mape súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností  alebo so zápisom a zákresom parcely v najvhodnejšom skoršom písomnom a mapovom operáte. 
 • Spätnú identifikáciu parciel
  Ak je potrebné zistiť predchádzajúci právny stav a vlastnícke právo k nehnuteľnosti je vpísané na liste vlastníctva v registri C alebo  na liste vlastníctva v registri E, vyhotovíme spätnú identifikáciu parciel - porovnanie zápisu parcely z registra C alebo z registra E a jej zákresu v katastrálnej mape alebo v mape určeného operátu so zápisom a zákresom parcely v predchádzajúcom právnom stave.  
 • Identifikáciu vlastníckych vzťahov
  Vylustrujeme všetkých spoluvlastníkov na konkrétnych parcelách s uvedením ich vlastníckeho podielu, titulu nadobudnutia a identifikačných údajov, alebo vylustrujeme, čo všetko konkretny vlastník vlastní vo vymedzenej lokalite, hone alebo katastrálnom území.


Výstupy Vám dodáme prehľadne rozdelené na písomnú a grafickú časť podľa predpísaných tlačív alebo podľa Vašich požiadaviek v analógovej alebo digitálnej forme, pre Vašu ďalšiu prácu s nimi.

V prípade záujmu o poskytnutie podrobnejších informácii k jednotlivým službám nás kontaktujte na emailinfo@geos-kosice.sk alebo telefónnom čísle +421 903 318 393.

http://sonna.com.ua/catalog/pokryvala/