Slideshow
Rozumieme katastru nehnuteľnosti
Slideshow
Zameranie stavieb
Slideshow
Inžinierská geodézia
Slideshow
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Slideshow
Porealizačné zameranie
Slideshow
Identifikácia parciel
Slideshow
 
Firemná
filozófia

Rozumieme jedinečnosti každého zákazníka, jeho požiadavky nezovšeobecňujeme, vieme, že každá zákazka je iná
a jedinečná. Tomu prispôsobujeme aj pracovné postupy. Individuálny prístup k zákazníkovi je u nás pravidlom. 

Našim cieľom je, aby služby, ktoré Vám poskytujeme boli bezchybnou súčasťou Vášho investičného zámeru.

Firemná filozófia
 

Geometrické plány

Potrebujete oddeliť alebo zlúčiť časti pozemkov kvôli budúcej výstavbe? Plánujete skolaudovať postavenú stavbu, prístupové cesty, chodníky, parkoviska alebo spevnené plochy? Alebo potrebujete zriadiť vecné bremeno na pozemku kvôli priznaniu práva prechodu alebo uloženia inžinierskych sietí? 

Naša spoločnosť má bohaté skúsenosti so spracovaním geometrických plánov. Ročne ich pre našich zákazníkov vyhotovíme priemerne 200, od jednoduchých geometrických plánov na pozemok alebo stavbu, geometrických plánov ku dedičskému konaniu, ku kúpe alebo zámene pozemkov až po náročné geometrické plány ku majetkoprávnemu vysporiadaniu celých lokalít. Súčasťou nášho tímu sú aj traja autorizovaní geodeti a kartografi, ktorých úlohou je sledovať kvalitu vykonaných prác a dodržiavanie príslušných predpisov. 

Ponúkame Vám vyhotovenie geometrických plánov podľa Vašich požiadaviek napríklad na:

  • zameranie adresného bodu
  • zameranie rozostavanej stavby pri hypotekárnom úvere
  • zameranie stavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby
  • rozdelenie alebo zlúčenie nehnuteľnosti
  • úpravu hranice nehnuteľností
  • určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam
  • priznanie práv k časti nehnuteľnosti, ktoré obmedzujú vlastníka v prospech inej fyzickej alebo právnickej osoby - vyznačenie vecného bremena
  • vymedzenie zmien v poľnohospodárskom pôdnom fonde a lesnom pôdnom fonde rozdelením nehnuteľnosti
  • zameranie záhradkovej osady podľa náležitosti zákona NR SR č. 64/1997 Z.z.

Čo je to geometrický plán?

Geometrický plán je technický podklad právnych úkonov, verejných listín a iných listín a slúži aj ako podklad na vklad záznam práv k nehnuteľnostiam. Vyhotovuje sa na základe výsledkov geodetických prác a obsahuje najmä grafické znázornenie nehnuteľnosti pred zmenou a po zmene s uvedením dovtedajších a nových parcelných čísel, druhov pozemkov a ich výmer, ako aj údaje o právach k nehnuteľnostiam. Pre potreby katastra sa používa len geometrický plán overený aj katastrom.

Geometrický plán má tieto časti:

a) popisné pole,
b) grafické znázornenie doterajšieho stavu nehnuteľností a návrh zmien,
c) výkaz výmer parciel a dielov parciel.

Čo je to pozemok?

Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby alebo hranicou druhu pozemku, alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku.

Čo je to hranica pozemku?

Hranicu pozemku určujú lomové body. Za hranicu susedných pozemkov vymedzenú vlastníckym právom sa považuje hranica podľa skutočnej držby, ak ju vlastníci susedných pozemkov uznávajú a ak nie je medzi nimi sporná.

Čo je to parcela?

Parcelou sa rozumie geometrické určenie a polohové určenie a zobrazenie pozemku v katastrálnej mape, v mape určeného operátu alebo v geometrickom pláne s vyznačením jej parcelného čísla.

Čo je to lomový bod?

Lomový bod je bod, v ktorom sa lomí hranica územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, zastavaného územia obce, hranica vymedzená právom k nehnuteľnosti, hranica držby, hranica druhov pozemkov alebo rozhrania spôsobu využívania pozemkov.

Čo je to výmera parcely?

Výmerou parcely sa rozumie vyjadrenie plošného obsahu priemetu pozemku do zobrazovacej roviny v plošných metrických mierach. Veľkosť výmery parcely vyplýva z geometrického určenia a polohového určenia pozemku a zaokrúhľuje sa na celé štvorcové metre.

V prípade záujmu o poskytnutie podrobnejších informácii k jednotlivým službám nás kontaktujte na emailinfo@geos-kosice.sk alebo telefónnom čísle +421 903 318 393.

http://sonna.com.ua/catalog/pokryvala/