Slideshow
Rozumieme katastru nehnuteľnosti
Slideshow
Zameranie stavieb
Slideshow
Inžinierská geodézia
Slideshow
Vytyčovanie hraníc pozemkov
Slideshow
Porealizačné zameranie
Slideshow
Identifikácia parciel
Slideshow
 
Firemná
filozófia

Rozumieme jedinečnosti každého zákazníka, jeho požiadavky nezovšeobecňujeme, vieme, že každá zákazka je iná
a jedinečná. Tomu prispôsobujeme aj pracovné postupy. Individuálny prístup k zákazníkovi je u nás pravidlom. 

Našim cieľom je, aby služby, ktoré Vám poskytujeme boli bezchybnou súčasťou Vášho investičného zámeru.

Firemná filozófia
 

Inžiniering

Uvažujete o výstavbe rodinného domu ale odrádza Vás vybavenie stavebného povolenia? Vlastníte "čiernu stavbu" a rozhodli ste sa ju zlegalizovať? Alebo len potrebujete vyjadrenia správcov inžinierskych sietí k Vášmu investičnému zámeru?

 

Ponúkame Vám súbor našich najžiadanejších vybraných služieb z oblasti geodézie a katastra nehnuteľnosti, ktorých výstupy sú podkladom k inžinieringu - inžinierskej činnosti v stavebníctve. Súčasťou nášho tímu sú okrem autorizovaných geodetov a kartografov aj certifikovaní projektoví manažéri podľa metodiky PRINCE2 Foundation

 • identifikáciu parciel a vlastníckych vzťahov v záujmovom území,

 • komplexné majetkoprávne vysporiadanie záujmového územia,

 • vyhotovenie zmlúv a zabezpečenie ich zápisu do katastra nehnuteľnosti,

 • zabezpečenie vyjadrenia správcov sieti, vytýčenie a následne geodetické zameranie jednotlivých inžinierskych sietí,

 • zabezpečenie vhodných mapových podkladov k Vášmu zámeru

 • vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu ako podkladu pre vyhotovenie projektu

 • vyhotovenie geometrických plánov podľa Vašich požiadaviek 

 • vyhotovenie porealizačného zamerania stavieb ako podkladu k vydaniu kolaudačného rozhodnutia

 • vyhotovenie geodetických podkladov k legalizácii "čiernych stavieb",

 • vyhotovenie identifikácie skutkového - stavu a stavu katastra nehnuteľnosti

 • zastupovanie voči tretím osobám 

 • vyhotovenie geodetických podkladov k podaniu o oprave chyby v katastrálnom operáte

 • poradenstvo a konzultácie z oblasti katastra nehnuteľnosti

V prípade záujmu o poskytnutie podrobnejších informácii k jednotlivým službám nás kontaktujte na emailinfo@geos-kosice.sk alebo telefónnom čísle +421 903 318 393.

http://sonna.com.ua/catalog/pokryvala/